Dofinansowanie stanowiska pracy

ŁUKSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej na stanowisku szwaczki maszynowej.

W ramach pozyskanych środków dokonano zakupu:

 • podszywarki MAIER 252,
 • dziurkarki odzieżowej DURKOPP ADLER 581-321 MULTIFLEX.
 • krzesła,
 • oświetlenia maszynowego – lampek.

Celem projektu było utworzenie stanowiska pracy szwaczki maszynowej przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej i zatrudnienie na nim na okres minimum 36 miesięcy, skierowanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie, osoby niepełnosprawnej.

Całkowita wartość projektu: 78 306,33 zł.

Dofinansowanie: 60 000,00 zł.

POPW.01.05.00-06-0018/20-00

ŁUKSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Łuksja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w ramach działania POPW.01.05.00. Dotacja na kapitał obrotowy w ramach POPW.00.00.00 Program Operacyjny Polska Wschodnia.

Cele projektu: Podstawowym celem projektu jest utrzymanie zatrudnienia i prowadzenie działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu:   403 319, 49 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:  403 319, 49 zł.

RPLU.04.02.00-06-0036/17-00

ŁUKSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w firmie Łuksja Sp. z o.o.” w ramach działania 4.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu: Podstawowym celem projektu jest produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE.

Planowane efekty: Obniżenie kosztów za energię elektryczną, ograniczanie źródeł energii konwencjonalnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Wartość projektu:   951 684, 68 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:  393 994, 03 zł.

RPLU.05.01.00-06-002/17

ŁUKSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Budowa instalacji odnawialnego źródła energii w firmie Łuksja Sp. z o.o.” w ramach działania 4.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu: Podstawowym celem projektu jest produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE.

Planowane efekty: Obniżenie kosztów za energię elektryczną, ograniczanie źródeł energii konwencjonalnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Wartość projektu:   951 684, 68 zł.

Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w firmie Łuksja Sp. z o.o.

Wkład Funduszy Europejskich:  393 994, 03 zł.ŁUKSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w firmie Łuksja Sp. z o.o.” w ramach działania 5.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu: Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Beneficjenta. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta została dokonana na podstawie audytu energetycznego. Projekt zostanie zrealizowany w ramach jednego zadania.

Planowane efekty:

W ramach prac przygotowawczych Beneficjent zlecił wykonanie audytu, który umożliwił identyfikację zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta. W ramach realizacji projekt Beneficjent przeprowadzi postępowanie na wybór wykonawcy w celu realizacji prac budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Beneficjenta.

Wartość projektu:   930 902,77 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  378 415,76 PLN

Maturolife Projekt w ramach Programu Horyzont 2020

W dniu 1 stycznia 2018 roku Spółka rozpoczęła realizację 3 letniego projektu pt.: Metalizacja tekstyliów w celu uczynienia życia miejskiego osób starszych bardziej niezależnym i stylowym (Metallisation of Textiles to make Urban living for Older people more Independent & Fashionable) (MATUROLIFE) w ramach programu HORYZONT 2020: NMBP-05-2017 Zaawansowane materiały i innowacyjne projektowanie dla poprawy funkcjonalności i estetyki dóbr konsumpcyjnych o wysokiej wartości dodanej (Advanced materials & innovative design for improved functionality & aesthetics in high added value consumer goods).

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzi 20 partnerów z 9 krajów Europejskich. Partnerami Konsorcjum są przedsiębiorstwa z sektora MŚP, instytucje badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe i Uniwersytety. Liderem konsorcjum jest Coventry University z Wielkiej Brytanii.
Ogólnym celem projektu MATUROLIFE jest włączenie kreatywności i projektowania artystycznego w proces powstawania innowacyjnych produktów. Projektowanie będzie połączone z zaawansowanymi innowacjami materiałowymi, aby uzyskać wysoką wartość dodaną, estetyczne i funkcjonalne produkty dla technologii wspomagających (Assistive Technology – AT), co czyni życie miejskie starszych ludzi łatwiejszym i bardziej niezależnym. W projekcie współpracują MŚP działające w branży przemysłów kreatywnych oraz naukowcy pracujący nad nowatorskimi wysoko zaawansowanymi technologiami w dziedzinie elektrochemii i nanotechnologii. Dzięki zaangażowaniu MŚP w łańcuch dostaw materiałów powstaną bardzo innowacyjne, przewodzące, wielofunkcyjne wyroby tekstylne i tkaniny inteligentne, umożliwiające produkcję nowych prototypów AT. Nowopowstałe produkty będą odpowiadać na bieżące i przyszłe wyzwania społeczne związane z życiem miejskim osób starszych, przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjnego i zrównoważonego rozwoju MŚP. Projekt odpowiada na kluczowe wyzwania przedstawione w planie działania na rzecz zdrowia: e-Zdrowie na lata 2012-2021, a dokładniej Europejskim partnerstwie na rzecz innowacji sprzyjających aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu.
Łuksja w projekcie MATUROLIFE jako główne zadanie ma wykonanie konstrukcji oraz uszycie prototypów produktów, które będą projektowane i wytwarzane w ramach projektu w Spółce.

Praca Bez Barier – Akademia Umiejętności Językowych

MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „PRACA BEZ BARIER – AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH”

Celem projektu w którym biorą udział pracownicy Łuksji jest nabycie i ugruntowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie A (poziom A1 + poziom A2) oraz przygotowania do zewnętrznego egzaminu TELC.

Dofinansowanie projektu z UE: 849 690,94 zł

Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – Projekty PUP

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II)”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2016

Wartość projektu (dofinansowanie): 1 371 977,40 zł

ERGO WORK – Współpraca uczelni z biznesem

“ERGO WORK – Współpraca uczelni z biznesem w celu otwierania nowych możliwości dla tworzenia ERGOnomicznych miejsc pracy (ERGOnomic WORK places)” jest projektem europejskim realizowanym w ramach programu Lifelong Learning Programme (Erasmus), którego celem jest poszukiwanie rozwiązań pozwalających ulepszyć ergonomiczne projektowanie zawodów i miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Projekt promuje Wiedzę, Umiejętności i „Społeczną Spójność” (Social Cohesion), ażeby stworzyć racjonalną adaptację w pracy dla wszystkich pracowników, włączając osoby niepełnosprawne ( Persons with Disabilities – PWD).

“Społeczna Spójność” jest jednym z głównych 7 celów Europejskiej Strategii 2020. Rynek pracy może znacząco się wzbogacić w większym stopniu włączając osoby niepełnosprawne. Ergonomia jako interdyscyplinarna nauka może wspierać takie włączenie poprzez ulepszone projektowanie i adaptację miejsca pracy odpowiednio do różnorodnych potrzeb.

Obecnie nauczanie ergonomii, jak i stosunek do włączania osób niepełnosprawnych do szeroko pojętego życia społecznego cierpią z powodu braku stałej współpracy oraz wymiany informacji i doświadczenia pomiędzy studentami, uczelniami, szkołami przygotowującymi do zawodu a biznesem. Istnieje niewykorzystany potencjał ściślejszej współpracy i bardziej efektywnej edukacji w dziedzinie ergonomii obejmującej także problematykę zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Projekt ERGO WORK wspiera się na 3 filarach:

 • Współpraca uczelni i biznesu ( „Trójkąt Wiedzy” -“Knowledge Triangle”),
 • Udoskonalenie metod nauczania i studiowania ergonomii, oraz wzbogacenie treści kursów z ergonomii, w celu kształtowania lepszych umiejętności i kompetencji studentów („Nowe umiejętności dla Nowych Zawodów” -“New Skills for New Jobs”),
 • Jednakowe szanse zatrudnienia, uniwersalne projektowanie i wysokiej jakości otoczenie pracy dla wszystkich pracowników, włączając w to osoby niepełnosprawne („Społeczna Spójność” -“Social Cohesion”).

Projekt jest adresowany do:

 • Studentów,
 • Uczelni,
 • Osób niepełnosprawnych (Persons with Disabilities – PWD),
 • Biznesu/Firm/Pracodawców.

Projekt ERGO WORK wyrósł z potrzeby nowej wiedzy, metod i podejścia do problemu równych szans na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Powody do przedsięwzięcia takiego projektu były następujące:

 • Brak kooperacji uczelni i biznesu w zakresie ergonomii w ogóle, a w szczególności odnośnie osób niepełnosprawnych;
 • Brak specyficznych treści, kursów uniwersyteckich mówiących o stwarzaniu jednakowych szans w miejscu pracy tak zaprojektowanym, żeby było dostępne dla osób niepełnosprawnych, jak również brak ekspertów posiadających szczególną wiedzę z zakresu ergonomii dla osób niepełnosprawnych;
 • Brak jednakowych szans dla osób niepełnosprawnych z powodu: a) niewystępowania ergonomicznych miejsc pracy odpowiadających potrzebom osób niepełnosprawnych, b) braku świadomości wśród pracodawców odnośnie potencjału i wydajności osób niepełnosprawnych pracujących w ergonomicznie zaadaptowanych miejscach pracy.

Naszym długoterminowym celem, pozostającym w zgodzie z Artykułem 27 Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej praw osób niepełnosprawnych, jest położenie podwaliny pod systematyczną, zrównoważoną współpracę pomiędzy Uczelniami i Biznesem oraz innymi odpowiednimi interesariuszami w zakresie ergonomii dla osób niepełnosprawnych, tak żeby wspierać racjonalną adaptację w pracy.

Partnerzy:

 • 10 partnerów z 45 ekspertami z 6 krajów Unii Europejskiej (Słowenia, Polska, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Belgia)

Czas realizacji:

24 miesiące (1. październik 2013 – 30. wrzesień 2015

02.11-WND-RPLU.01.03.00-06-277/11

ŁUKSJA Sp. z o.o. w Łukowie realizuje projekt pt. „Budowa innowacyjnego zakładu produkcji odzieży” w Podstrefie Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Inwestycja jest dofinansowana przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości

426/POKL.08.01.01-06-255/10

ŁUKSJA Sp. z o.o. w Łukowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pt.:
„Szkolenia – drogą do sukcesu ŁUKSJI Sp. z o.o. na rynku odzieży ekskluzywnej”